Sojin   Yura   Minah   Hyeri      All(其他)

I'll Be Yours

지금 뭐해 I'll be yours Baby I'll be yours
現在在做什麼 I'll be yours Baby I'll be yours
갖고 싶지 I'll be yours Maybe I'll be yours

文章標籤

魔幻檸檬 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()